A kényelmes vásárlás érdekében webshopunk, sok más weboldalhoz hasonlóan, ún. "cookie"-kat használ. Amennyiben Ön nem tiltja le a cookie-k alkalmazását böngészőjében, az Ön részéről elfogadottnak tekintjük ezek használatát. A későbbiekben bármikor módosíthatja ezzel kapcsolatos beállításait böngészője "beállítások" pontjában. A cookie-k használatáról Adatvédelmi tájékoztatónkban bővebben is olvashat.

Jótállás, szavatosság, reklamációk

A reklamációk intézéséről:

Sérülten vagy hiányosan érkezett csomagokkal és termékekkel kapcsolatos reklamáció:

 • Ha a csomag kinyitása nélkül is biztosra vehető a termék sérülése vagy hiánya, a futár jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni a sérülésről. Ezt a problémát kérjük a lehető legrövidebb időn belül jelezni, valamint a jegyzőkönyv másolatát is kérnénk e-mailben elküldeni részünkre.
 • Az átvett csomagok tartalmát kérjük átvétel után leellenőrizni. Amennyiben sérülten vagy hiányosan érkezett a megrendelt termék, haladéktalanul kérjük jelezni a problémát a "kapcsolat" pontban olvasható elérhetőségeink bármelyikén. A hiba leírásán túl a sérült darabokról és a csomagolásról is kérnénk fotókat, ha ez megoldható, e-mailben.
 • A bejelentést 1-2 munkanapon belül írásban visszaigazoljuk, a sérült vagy hiányos alkatrészt a fent leírt folyamat után a lehető leggyorsabban igyekszünk pótolni vagy cserélni.

Jótállási  (garanciális) igények bejelentése:

 • Amennyiben a vásárolt termék hibás, sérült vagy hiányos, ezt a hiba észlelése után a lehető legrövidebb időn belül kérjük jelezni. Ez a "kapcsolat" pontban olvasható elérhetőségeink bármelyikén lehetséges.
 • Az igény bejelentésekor a könnyebb beazonosítás érdekében célszerű a rendelésszám megadása. A bejelentésnél a gyorsabb ügyintézés érdekében a hibás darabról készített fotót is érdemes mellékelni, amennyiben ez lehetséges.
 • A reklamációval kapcsolatos bejelentést 1-2 munkanapon belül írásban visszaigazoljuk a vásárló felé, és továbbítjuk a garanciális hátteret biztosító beszállítóhoz, aki intézkedik a hibás alkatrész vagy termék cseréjéről vagy pótlásáról, vagy a termék mielőbbi javíttatásáról.
 • A hibás terméket vagy alkatrészt a fent leírt folyamat után a lehető leggyorsabban igyekszünk pótolni vagy cserélni. Ennek várható idejéről értesítjük a vásárlót is. Törekszünk arra, hogy lehetőség szerint 15 napon belül orvosoljuk a problémát, ez azonban a termékek alkatrészellátásától függően hosszabb idő is lehet esetenként.
 • A jótállási igény a vásárlás alkalmával kapott számla/nyugta vagy jótállási jegy eredetijének vagy másolatának bemutatásával érvényesíthető.
 • A jótállási vagy szavatossági igény érvényesítéséhez kérjük megőrizni a termék(ek)et minden gyári kiegészítővel és alkatrésszel együtt.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás:

A webáruházban megrendelt termékekhez hibás teljesítés vagy a megadott határidőn belüli meghibásodás esetén kellék- és termékszavatosságot, 10.000 forintos érték felett pedig 12 hónapos kötelező jótállást (garanciát) biztosít a forgalmazó a fogyasztóknak, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet előírásai szerint. Kiemelendő, hogy a fogyasztó kizárólag olyan természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. A vállalkozás - azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró személy - nem minősül fogyasztónak.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató (a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete szerint)

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Ön az acCompany Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az acCompany Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok vonatkozásában, 10 000 Ft eladási ár felett az acCompany Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. jótállásra köteles.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi szavatossági jogokat élhet: kijavítást, kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását is igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a jótállásra kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 
Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. Ön a választott kellékszavatossági jogáról másikra is áttérhet. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 

Egyéb tudnivalók:

A jótállási idő kezdete a termék átvételének a napja, termékszavatosság esetén a forgalomba hozatal napja.

Nem vonatkozik a jótállási kötelezettség a

 • a természetes elhasználódásból eredő kopásra,
 • a nem rendeltetészerű használatból eredő hibákra (pl. hanyagságból bekövetkező törés, megrongálódás, stb.)
 • a használati utasításban foglaltak be nem tartásából eredő hibákra,
 • harmadik fél által javított, átalakított termékekre vagy szakszerűtlen kezelésből adódó problémákra,
 • arra az esetre, ha a vásárló előzetesen tájékoztatást kapott a termék hibájáról vagy tudnia kellett erről (pl. sérülés miatt engedményes áron értékesített termékre),
 • egyéb, a garanciális feltételek alá nem eső problémákra.

Amennyiben a jótállási igény a fent meghatározott okok miatt nem érvényesíthető, ennek kapcsán semmilyen költséget nem áll módunkban átvállalni vagy megtéríteni.

Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. 

Amennyiben a megfelelően visszacsomagolt termék 10 kg-nál súlyosabb vagy a helyi közúti közlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható, a jótállásra kötelezett a vevővel egyeztetve – gondoskodik az áru elszállításáról. Egyéb esetben a vásárló gondoskodik a termék vagy alkatrész eljutatásáról a javítószolgálathoz vagy a vásárlás helyére.

A jótállási idő meghosszabodik a kijavítás idejével, a termék jelentősebb részének kicserélésével pedig újból kezdődik a jótállás.

A vásárolt termékekhez alkatrészeket vagy javítást a gyártó cég a jótállási időn belül biztosít. A termék javításához szükséges alkatrészek, szolgáltatások a jótállási időn túl az erre szakosodott cégeknél vásárolhatók, rendelhetők.

Ha a hiba ténye, jellege illetve keletkezésének időpontja tekintetében a felek között vita merülne fel, a fogyasztó szakvéleményt kérhet a helyileg illetékes Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől. A szerződéssel kapcsolatos jogvitát a területileg illetékes békéltető testület (Pest Megyei Békéltető Testület, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331., Telefon: +36 1 269 0703, e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu, weboldal: http://www.panaszrendezes.hu/) vagy az Európai Bizottság által felállított Online Vitarendezés platform (weboldal: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU) vagy a területileg illetékes bíróság elé kell terjeszteni.

Vitás esetekben a hibás terméket bevizsgáltatjuk az erre kijelölt helyen, melynek költségeit, a terméknek a hibához kapcsolódó szállítási költségeivel együtt, a hibáért felelős fél állja.